25 فروردین ماه روز بزرگداشت شاعر بزرگ ایران زیرگنبد فیروزه خراسان رضوی است؛ مراسمی برای فرهنگ و ادب ایران و یادآوری نام مردی که مقاصد عرفانی اش را با کلامی ساده و بی پیرایه و خالی از هرگونه آرایش ابراز می کرد و به گفته بزرگان ادب "عطار نیشابوری" سرمشق "مولوی" و "جامی" بود.


ادامه مطلب ...