برفراز تمام قله ها

آرامش حاکم است. 

به سختی می توان دم نسیمی را 

بر نوک شاخساران حس کرد؛

مرغکان خاموش در جنگل…. 

اندکی صبر کن! 

بزودی تو نیز آرام می گیری.
 
گوته