قــــــرن هاست
جستجوگـــر آدم هستــم . . .


تا لــذت خـــوردن یک سیب ســرخ را
با او تجــربه کنــــــــــم
قرن هاست . . .!


مشکل از مـــ ـــن نیست

نه مــــن ،
نه سیب ســرخ ،
نه شیــــطان
تـــــــ ـــــو نایاب شـــده ای آدم . .
پ.ن: بدون شرح...