این قرمز تند را تو یادم دادی

موهای بلوند را تو یادم دادی

انگار لئوناردو داوینچی هستم

لبخند ژکوند را تو یادم دادی

 

جلیل صفربیگی