دلم یک کوچه می خواهد بن بست ....
بارانی نم نم .....
و
یک خدا.....
که کمی با هم راه برویم ....
همین.....